نویسنده = �������� ������������ ��������
ریاضیات در صنعت چیستی: چه زمانی و چگونه؟

دوره 43، شماره 1، تیر 1401

سعید کرمی زرندی؛ خدیجه ندایی اصل