نویسنده = ���������� ���������������� ��������
برندگان مدال فیلدز 2022

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401

داود خجسته سالکویه


نامه سردبیر

دوره 42، 169-170، فروردین 1401

داود خجسته سالکویه


سال بین المللی علوم پایه، 2022

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 2-2

داود خجسته سالکویه