نویسنده = محمد جلوداری ممقانی
برندگان جایزۀ آبل2021

دوره 42، 169-170، فروردین 1401

محمد جلوداری ممقانی


علوم ریاضی و رایانه در سال 2020

دوره 41، 165-166، اسفند 1399

محمد جلوداری ممقانی