اخبار دانشگاه‌ها

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 50-51


کتاب «جبرخطی عددی و کاربردها»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 52-52

مریم شمس‌سولاری


کتاب «مقدمه‌ای بر آنالیز موجک»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 54-54

حسن جمالی؛ زهره رهبانی


کتاب «بیست زن ریاضی‌دان»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 55-57

مائده موتمنی


مصوبات شورای اجرایی

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 58-60


مقاله و شبه‌مقاله

دوره 41، 165-166، اسفند 1399

محمد صال مصلحیان


علوم ریاضی و رایانه در سال 2020

دوره 41، 165-166، اسفند 1399

محمد جلوداری ممقانی


فهرست مطالب

دوره 42، 169-170، فروردین 1401


رفتار حرفه ای در پژوهش های علم!

دوره 42، 169-170، فروردین 1401

محمد صال مصلحیان