ریاضی‌دانان یک خانوادۀ جدید از اعداد اول ‌ظریف پیدا کردند

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی