نمایه نویسندگان

ج

ص

گ

  • گویا، زهرا حل مسئله قدیمی گرۀ کانوِی به دستِ یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی [دوره 41، 165-166، 1399]