نویسنده = محمدعلی یعقوبی
گزارش «پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 23-25

محمدعلی یعقوبی