نویسنده = حکیمه ماهیار
فراخوان دومین جایزۀ مریم میرزاخانی

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 33-34

حکیمه ماهیار