نویسنده = مهدی شریف‌زاده
گزارش «یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 47-47

مهدی شریف‌زاده