نویسنده = مریم شمس‌سولاری
کتاب «جبرخطی عددی و کاربردها»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 52-52

مریم شمس‌سولاری