نویسنده = زهره رهبانی
کتاب «مقدمه‌ای بر آنالیز موجک»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 54-54

حسن جمالی؛ زهره رهبانی