نویسنده = مائده موتمنی
کتاب «بیست زن ریاضی‌دان»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 55-57

مائده موتمنی