نویسنده = رحیم زارع نهندی
شرف‌الدین طوسی و مفهوم مشتق

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401

رحیم زارع نهندی