نویسنده = حسن ملکی
واقعیت‌های آموزش مجازی ریاضیات

دوره 42، 169-170، فروردین 1401

محمد باقر اسدی؛ قدیر صادقی؛ حسن ملکی؛ مهدی وثوق