کتاب «مقدمه‌ای بر آنالیز موجک»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 54-54

حسن جمالی؛ زهره رهبانی


کتاب «بیست زن ریاضی‌دان»

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 55-57

مائده موتمنی


مصوبات شورای اجرایی

دوره 42، 167-168، بهمن 1400، صفحه 58-60


مقاله و شبه‌مقاله

دوره 41، 165-166، اسفند 1399

محمد صال مصلحیان


علوم ریاضی و رایانه در سال 2020

دوره 41، 165-166، اسفند 1399

محمد جلوداری ممقانی


ریاضیات در صنعت چیستی: چه زمانی و چگونه؟

دوره 43، شماره 1، تیر 1401

سعید کرمی زرندی؛ خدیجه ندایی اصل