دوره و شماره: دوره 42، 169-170، فروردین 1401 
واقعیت‌های آموزش مجازی ریاضیات

محمد باقر اسدی؛ قدیر صادقی؛ حسن ملکی؛ مهدی وثوق