اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد صال مصلحیان

دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~moslehian/
moslehianum.ac.ir

سردبیر

داود خجسته سالکویه

دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/en/~khojasteh
khojastehguilan.ac.ir

ویراستار ارشد

سعید علیخانی

دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/alikhani
alikhaniyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سعید علیخانی

دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/alikhani
alikhaniyazd.ac.ir

مدیر اجرایی

محمود هادی زاده یزدی

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/mahmoudhadizadehyazdi
hadizadehkntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

فرشید عبدالهی

دانشگاه شیراز

sci.shirazu.ac.ir/en/~abdollahi
abdollahishirazu.ac.ir

حسن ملکی

دانشگاه ملایر

research.malayeru.ac.ir/~hmaleki
hmalekimalayeru.ac.ir

خدیجه ندائی اصل

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

iasbs.ac.ir/~nedaiasl
nedaiasliasbs.ac.ir

علی محمد نظری

دانشگاه اراک

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=398
a-nazariaraku.ac.ir

محمود هادی زاده یزدی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/MahmoudHadizadehYazdi
hadizadehkntu.ac.ir

کارشناس نشریه

منیره برزگر گنجی

انجمن ریاضی ایران

newsletterims93gmail.com