اصول اخلاقی انتشار مقاله

ارسال خبر/مقاله به این نشریه به منزله تعهد نویسندگان آن به رعایت مالکیت فکری و اخلاق پژوهشی است؛ به ویژه نویسنده مسئول از طرف همه نویسندگان متعهد می شود که

(الف) مقاله در نشریه دیگری چاپ نشده و برای چاپ پذیرفته نشده است و نیز در دست داوری نیست،

(ب) همه بر ارسال خبر/مقاله به این نشریه توافق کرده اند و مسئول اصالت و صحت مطالب آن می باشند،

(ج) هیچ قسمتی از متن بدون ارجاع دقیق از جایی اقتباس نشده است،

(د) حق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... را به ناشر داده اند.

 

این مجله تابع مقررات COPE است که از این نشانی قابل دسترسی است:

https://nrgs.ui.ac.ir/data/nrgs/news/cope.pdf