نویسنده = حسن حقیقی
فرمول‌های عجیب رامانوجان برای عدد پی

دوره 43، شماره 3, و 4، اسفند 1401

حسن حقیقی؛ داود خجسته سالکویه


شوخی با عدد پی

دوره 43، شماره 3, و 4، اسفند 1401

حسن حقیقی