فرایند پذیرش مقالات

تمام مطالب (مقاله، خبر، گزارش، ...) باید از طریق سیستم برخط خبرنامه ارسال گردد. 

پذیرش مقالات دریافتی بعد از داوری  و انجام اصلاحات لازم انجام شود. داوران برای نویسندۀ مقاله ناشناس، اما نویسندگان مقاله برای داوران مشخص است. سایر مطالب دریافتی بعد از بررسی توسط اعضای هیئت تحریریۀ خبرنامه، ویرایش و تأیید نهائی آن‌ها قابل انتشار خواهد بود.