چگونه یاد گرفتم که فرضیۀ ریمان را دوست بدارم و از آن بترسم

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یک متخصص برجستۀ نظریۀ اعداد، از اولین برخورد خود با فرضیۀ ریمان سخن می‌گوید.