گزارش «پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران»

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان