سخنرانی رئیس وقت انجمن ریاضی ایران در افتتاحیۀ پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران

نوع مقاله : سایر

نویسنده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر