سخنرانی رئیس انجمن ریاضی ایران(دوره 1403-1400) در پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران

نوع مقاله : سایر

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد