سخنرانی رئیس وقت انجمن ریاضی ایران در مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران

نوع مقاله : سایر

نویسنده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر