گزارش مجمع عمومی عادی انجمن ریاضی ایران

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه صنعتی شیراز