گزارش نهایی میزگرد «چالش‌های پیش‌رو در توسعۀ رشته‌های علوم ریاضی ایران»

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف