بیانیۀ میزگرد «تأثیر همه‌گیری کوید 19 بر آیندۀ رشتۀ ریاضی در دانشگاه»

نوع مقاله : سایر

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی