گزارش «هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن»

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه کردستان