گزارش «سومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات»

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت ایران