گزارش «پنجمین گردهمایی سالانۀ کمیتۀ بانوان انجمن ریاضی ایران»

نوع مقاله : گزارش ( گردهمایی، سمینار، کنفرانس، کارگاه، فرصت مطالعاتی)

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت ایران