نکاتی چند در مورد ویرایش دوم «کتاب جبرخطی عددی و کاربردها»

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه اراک