گزارش فعالیت های شورای اجرایی انجمن ریاضی دوره مهر 1397 تا شهریور 1400

نویسنده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، رئیس انجمن ریاضی دوره سی ام