چگونه دانش‌آموزان دبیرستان را به انتخاب رشتۀ ریاضی‌فیزیک در دبیرستان و سپس انتخاب رشته‌های مهندسی در دانشگاه ترغیب و تشویق نماییم؟