رنگ آمیزی اعداد، الگوهای حسابی در اعداد گویا را آشکار می سازد

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد