تصویر روی جلد

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401


از مزارع تا فیلدز

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401

فرزانه رمضانی بناب


شرف‌الدین طوسی و مفهوم مشتق

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401

رحیم زارع نهندی


برندگان مدال فیلدز 2022

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401

داود خجسته سالکویه


او درس را رها کرد که شاعر شود، اکنون دارندۀ مدال فیلدز است

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401

سیده مرضیه عبدالهی؛ سعید علیخانی


گزارش فعالیت سالانۀ انجمن ریاضی ایران

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401

محمد صال مصلحیان


اخبار انجمن

دوره 43، شماره 2، شهریور 1401