دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 171، تیر 1401، صفحه 1-86