دوره و شماره: دوره 44، شماره 2 - شماره پیاپی 176، مهر 1402