سخنرانی بسیار بد ارائه نکنید

دوره 44، شماره 1، تیر 1402

داود خجسته سالکویه


سه عامل اصلی توسعۀ کشور

دوره 44، شماره 2، مهر 1402

محمد صال مصلحیان


نمودارهای ون

دوره 44، شماره 2، مهر 1402

محمد فرخی درخشنده قوچان